Zavarovanje terjatev olajša poslovanje

Zavarovanje terjatev olajša poslovanje

Zavarovanje terjatev pomeni, da terjatve, ki jih ima podjetje do kupcev, prepusti v roke strokovnjakom, ki se ukvarjajo s tem področjem. Kaj pravzaprav je terjatev? Gre za vsa tista sredstva, ki podjetju pripadajo, vendar pa jih s strani dolžnika še ni prejelo. Tukaj ločimo tudi zapadle in nezapadle terjatve. Nezapadle terjatve so tiste, katerih rok za plačilo še ni potekel. Za zapadle terjatve pa je značilno, da so že v obliki dolga, saj jih dolžnik do predvidenega datuma ni poravnal.

Za zavarovanje terjatev se podjetje odloči z namenom, da bi si izboljšalo likvidnost. Ko npr. podjetje stranki dobavi zahtevano blago ali zanjo opravi želeno storitev, ji ob tem izstavi račun. Na računu je poleg vseh zahtevanih komponent naveden tudi podatek o tem, kdaj le-ta zapade oziroma poteče. Ta datum je lahko tudi več tednov ali mesecev oddaljen od datuma izstavitve računa. Prav zato lahko podjetje trpi škodo, ker ne dobi takoj finančnih sredstev, ki mu pripadajo. To lahko negativno vpliva na poslovanje. pride lahko do tega, da podjetje ne more več pokrivati sprotnih stroškov, po drugi strani pa je lahko otežena nadaljnja rast podjetja in njegov razvoj.

Zavarovanje terjatev je dobrodošla storitev

Ko podjetje izvede zavarovanje terjatev, se zgodi naslednje: Podjetje se odloči za izbranega ponudnika tovrstnih finančnih storitev. Predstavnika obeh podjetij se dogovorita za sestanek. Na njem podjetnik predloži račune, ki jih stranke še niso poravnale. Ponudnik finančnih storitev preuči situacijo in stranke, na katere se terjatve nanašajo. Nato pade odločitev, če se bo storitev izvedla. Sklene se pogodba, v kateri so navedeni pogoji sodelovanja in znesek, ki ga mora podjetje ponudniku nakazati za storitev. Po sklenitvi pogodbe pride v nekaj urah ali dneh do nakazila zahtevanega zneska na račun podjetja.

Zavarovanje terjatev torej omogoča, da podjetje preda to področje v roke strokovnjaku, poleg tega pa tudi reši morebitne finančne težave oziroma hitreje pride do finančnih sredstev, na katera bi moralo sicer čakati še precej časa.