Izterjave lahko potekajo izven in v okviru sodnega postopka

Izterjave lahko potekajo izven in v okviru sodnega postopka

Pri izterjatvah ločimo izterjatve v okviru izvensodnega postopka in izterjave v okviru sodnega postopka.

Pri izterjavi v okviru izvensodnega postopka je v ospredju oprava poizvedb o dolžnikovem premoženju, izračun obresti; sestava dopisov – opominov dolžnikom, odgovorov na opomine upnikov, pozivov k plačilu obveznosti, sestava izvensodnih dogovorov; vzpostavitev kontakta z dolžnikom, sestanek z dolžnikom mediacije, asignacije, prikaz sodnih kazenskih in finančnih posledic; svetovanje o možnostih izterjave oziroma uspešnosti postopka; izdelava pisnih pravnih mnenj ter upravljanje s terjatvami upnikov.

Pri izterjavi v okviru sodnega postopka pa je v ospredju sodna izterjava; na podlagi verodostojnih listin priprava, izdelava in vložitev izvršbe. Angažiranje izvršitelja za hiter in kvaliteten rubež; pomoč in svetovanje pri pripravi izvršilnih predlogov na podlagi verodostojne listine (računa, menice, izpiska iz poslovnih knjig …) ali izvršilnega naslova (sodne odločbe, notarske listine …); pomoč in svetovanje pri pripravi poizvedb o dolžnikovem premoženju (poizvedba o zaposlitvi, poizvedba o lastništvu nepremičnin in motornih vozil, poizvedba o računih pri bankah in hranilnicah, poizvedba o davčni številki, prebivališču in drugih osebnih podatkih, poizvedba o lastništvu vrednostnih papirjev); pomoč in svetovanje pri pripravi vlog, zlasti urgenc, predlogov za nadaljevanje postopka, za postavitev izvršitelja, za opravo rubeža, za podaljšanje roka, delnega ali celotnega umika izvršilnega predloga oziroma izvršilnega sredstva, potrditev pravnomočnosti ter drugih predlogov in vlog, potrebnih za pospešitev postopka, odloga za izvršbo; pomoč in svetovanje pri pripravi obrazloženih vlog, zlasti dopolnitev izvršbe z novim izvršilnim sredstvom, odgovora na ugovor, ugovora zoper sklep o izvršbi, zahteve za sodno presojo izvršiteljevih stroškov, predloga za predložitev dolžnikovega premoženja, za nadaljevanje izvršbe s pravnimi nasledniki izbrisane družbe, predloga za izdajo odredbe za nasilni vstop ter drugih potrebnih vlog ter pomoč in svetovanje pri pripravi predlogov začasnih in prehodnih odredb ter ugovorov zoper le-te.

Za uspešno izterjavo moramo pridobiti zemljiškoknjižne izpiske, izpiske iz sodnega registra ter drugih izpiskov in podatkov, potrebnih za uspešno izterjavo.