Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurski regiji

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje večletnih projektov, ki  bodo izkazovali trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva / ali trajno zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin. Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki so registrirana kot socialna podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu, imajo registriran sedež ali podružnico na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015.

Upravičene stroške predstavljajo:

a)    stroški dela zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin: bruto plača, regres za letni dopust, malica in prevoz na delo in iz dela,

b)    stroški nakupa strojev in opreme potrebnih za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva, do 50% vseh upravičenih stroškov

Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo do največ 200.000,00 EUR, upoštevajoč omejitev po pravilu »de minimis«. Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa znaša 1.200.000,00 EUR. Nepovratna sredstva se razpisujejo za dvoletno  obdobje in sicer za leti: 2014 in 2015.

Vir: MGRT